Blog Brand and Brand Blog (2): กรณีศึกษา Blog Brand ของ iDayBlog.com และ Makemany.com

idayblog01.jpg          

เมื่อตอนที่แล้วได้พูดถึงที่มาที่ไปของบล้อกและการสร้าง Blog Brand ในตอนนี้จะขอยกตัวอย่าง Blog กับBlogger  ไทยขึ้นมาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้นักเรียนนิเทศศาสตร์และการสื่อสารรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้พิจารณาเป็นเบื้องต้น คือ

            1. iDayBlog.com: แบรนด์ของบล็อกเกอร์สร้างบล็อก บล็อก iDayBlog.com จัดทำโดย เดชา ไชยเมือง  จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทำบล็อกด้วย software สำเร็จรูป Word Press ซึ่งเป็น blogsoftware ประเภท freeware ที่นิยมกันเป็นอย่างมาก โดยผู้ใช้สามารถนำมาพัฒนาต่อและแจกจ่ายกันใช้ทั่วโลก ซึ่ง เดชา ไชยเมือง  ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเป็นอย่างดี  จนการเขียนหนังสือออกเผยแพร่แล้ว 2 เรื่อง คือ “Word Press กระแทกใจบล็อกเกอร์วัยจ๊าบ” กับ “รวยฮิตติดเว็บบล็อก Word Press Cptimization 2” ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนับเป็นคู่มือในการสร้างบล็อกด้วย Word Press ครั้งแรกในภาษาไทย

            ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างบล็อกด้วย Word Press เดชา ไชยเมือง จึงสร้างแบรนด์ให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำบล็อกด้วย Word Press ซึ่งบล็อกของเขาคือ iDayBlog.com เป็นแหล่งให้ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเรื่อง Word Press โดยเฉพาะ มีกระดานสนทนา ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในหมู่ผู้ใช้ Word Press ชาวไทย

            การเปิดเผยข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร อย่างไม่ปิดบัง และตอบปัญหาในการใช้งานอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ทำให้เดชา ไชยเมือง ได้รับการยอมรับ  โดยเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าชมบล็อกมีเป็นจำนวนมาก  และคงจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

            นับได้ว่า การสร้างแบรนด์ของ iDayBlog.com ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นั่นคือ iDayBlog.com ได้กลายเป็น Brand Name ของการทำบล็อกด้วย Word Press ของไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าของ เดชา ไชยเมือง หากผู้ใช้ Word Press มีปัญหาในการใช้งาน ย่อมนึกถึง iDayBlog.com และ เดชา ไชยเมืองเป็นอันดับต้นๆ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

Blog Brand and Brand Blog (1) : การสร้างยี่ห้อให้บล็อก

kosoltalkblog.png

 บล็อก หรือ Blog นับวันแต่จะกลายเป็นสื่อที่ทรงพลังมากขึ้น อัตราการเติบโตของ Blog สัมพันธ์กับอัตราการการขยายตัวของคนใช้อินเตอร์เน็ต และอัตราขายายตัวของการใช้อินเตอร์เน็ตก็นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอะไรอีกหลายๆอย่าง ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้อินเตอร์เน็ตอันประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนของ Hardware และ Software การค้าขายทางอินเตอร์เน็ต การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต การให้บริการอื่นๆผ่านอินเตอร์เน็ต คิดมูลค่าเป็นเงินแล้วมากมายมหาศาล จนไม่อาจสามารถคำนวณจำนวนเงินที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเตอร์เน็ตได้

            Blog มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังกล่าว  เพราะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงระหว่างผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น

            ในการใช้งานนั้น บล็อกเป็นทั้งร้านค้าขายสินค้า เป็นทั้งสื่อโฆษณาสินค้า เป็นทั้งที่ทำธุรกรรมการเงิน  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสถานีวิทยุ เป็นโรงภาพยนตร์ เป็นแม้กระทั่งที่พบปะพูดคุยกันทุกเรื่องของคนที่อยู่ทุกมุมโลก ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

            การศึกษาเรื่องบล็อกอย่างรอบด้าน นับเป็นสิ่งจำเป็นของนักสื่อสารสมัยใหม่ นักเรียนนิเทศศาสตร์ หรือนักเรียนการสื่อสาร ควรที่จะให้ความสนใจเรื่องบล็อกเป็นพิเศษ เพราะขณะนี้บล็อกเป็นทั้งเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่สำคัญบนโลกออนไลน์

            ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า บล็อกมีอัตราขยายตัวสูง โดยมีเพิ่มขึ้นนับหมื่นๆบล็อกในแต่ละวัน  เนื้อหาเป็นไปตามความสนใจของคนเขียนบล็อก   และสิ่งที่เจ้าของบล็อกหรือ Blogger ต้องการมากที่สุด ย่อมเป็นผู้อ่าน  เพราะบล้อกใดก็ตามแม้จะเขียนดีเพียงใด ถ้าไม่มีผู้อ่าน  บล็อกนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นบล็อกร้าง  จน Blogger เองอาจหมดกำลังใจเลิกเขียนไปเลย

            ในทางตรงกันข้าม ถ้าบล็อกใดมีคนอ่าน หรือที่เรียกกันเป็นศัพท์เฉพาะว่า Traffic มาก  บล็อกนั้นย่อมนำไปสู่การเป็นชุมชนบนโลกออนไลน์  เมื่อกลายเป็นชุมชนแล้วขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ คือมีผู้อ่านรายใหม่ๆเพิ่มขึ้น  ย่อมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกันมากขึ้น  นำไปสู่การทำธุรกรรมต่างๆทั้งโดยเจ้าของบล็อกและผู้มาเยือน  เช่น การใช้บล็อกเป็นช่องทางหารายได้ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธี  หรือการใช้บล็อกสร้าง  แบรนด์หรือยี่ห้อให้แก่ Blogger รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้แก่บล็อกเองด้วย

อ่านเพิ่มเติม